BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urządu Miejski w Łomiankach.

Data publikacji strony internetowej: 2009-05-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Adamkiewicz , piotr.adamkiewicz@lomianki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 768 63 09. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania spraw obywatelskich (meldunki)  Urząd Stanu Cywilnego, podatki i opłaty lokalne, Terenowy Punkt Paszportowy, wyznaczone pomieszczenie do obsługi innych spraw pok. 5A
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, ograniczenie wejścia na pierwsze piętro.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 71

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania wszystkich spraw z zakresu inwestycji i remontów, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki nieruchomościami,  wyznaczone pomieszczenie nr 1.
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym, ograniczenie wejścia na pierwsze piętro.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Urząd Miejski (budynek ICDS)  ul. Staszica 2

Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej
 • Wszystkie pomieszczenia  na parterze budynku, pełna dostępność
 • Zewnętrzny podjazd do budynku
 • Miejsce  parkingowe  wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu ICDS
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Koordynatorem do spraw dostępności, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest zespół  w składzie:

 • Artur Gajowniczek,
 • Judyta Niedźwiedź,
 • Paulina Łacisz,
 • Piotr Adamkiewicz,
 • Hubert Wasilewski

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

do góry