BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Łomiankach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strony internetowej BIP, Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Data pierwszej publikacji strony internetowej:          18.05.2009.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:       27.03.2024.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia: 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2024.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28.03.2024.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Piotr Adamkiewicz, piotr.adamkiewicz@poczta.lomianki.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 768 63 09.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

W takim żądaniu prosimy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe,
 • dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi prosimy kierować do Urzędu Miejskiego w Łomiankach:

 • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115; 05-092 Łomianki
 • lub w biurze podawczym Urzędu,

(Poniedziałek: w godz. 10.00 – 18.00; Wtorek – Piątek: w godz. 8.00 – 16.00).

 • pocztą elektroniczną – na adres um@poczta.lomianki.pl,
 • przez system ePUAP,
 • telefonicznie – na nr (22) 768 63 09,
 • skargi i wnioski można składać także ustnie – do protokołu, który w czasie spotkania sporządza pracownik Urzędu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  Link do strony internetowe Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 115

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej.
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania spraw obywatelskich (meldunki)  Urząd Stanu Cywilnego, podatki i opłaty lokalne, Terenowy Punkt Paszportowy, wyznaczone pomieszczenie do obsługi innych spraw pok. 5A.
 • Zewnętrzny podjazd do budynku.
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu.
 • Ograniczenie wejścia na pierwsze piętro.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.
 • W Biurze Obsługi Klienta zainstalowana jest pętla indukcyjna.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii:

 • 150 (przystanek Łomianki-Centrum 02),
 • 750 (przystanek Łomianki-Centrum 01) oraz
 • 850 (przystanek Łomianki-Centrum 01).

Budynek Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 71

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej.
 • Dostępność jedynie pomieszczeń na parterze budynku, w zakresie: załatwiania wszystkich spraw z zakresu inwestycji i remontów, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, geodezji i gospodarki nieruchomościami,  wyznaczone pomieszczenie  nr 1.
 • Zewnętrzny podjazd do budynku.
 • Miejsce  parkingowe  przy ul. Warszawskiej oraz przed budynkiem urzędu wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu.
 • Ograniczenie wejścia na pierwsze piętro
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii:

 • 150 (przystanek Łomianki-Szkoła 02),
 • 750 (przystanek Łomianki-Szkoła 01) oraz
 • 850 (przystanek Łomianki-Szkoła 01).

Urząd Miejski (budynek ICDS) ul. Staszica 2 (wejście od strony boiska sportowego)

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej.
 • Wszystkie pomieszczenia  na parterze budynku, pełna dostępność.
 • Zewnętrzny podjazd do budynku.
 • Miejsce  parkingowe  wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu ICDS.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii:

 • 150 (przystanek ICDS 02),
 • 750 (przystanek ICDS 01) oraz
 • 850 (przystanek ICDS 01).

Urząd Miejski (budynek ICDS)  ul. Staszica 2 (wejście główne od ul. Warszawskiej)

Wydział Edukacji

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych od ul. Warszawskiej.
 • Pomieszczenia urzędu znajdują się na I piętrze budynku, na które można dostać się windą, pełna dostępność.
 • Zewnętrzny podjazd do budynku.
 • Miejsce  parkingowe  wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu ICDS.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii:

 • 150 (przystanek ICDS 02),
 • 750 (przystanek ICDS 01) oraz
 • 850 (przystanek ICDS 01).

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej

Urząd Miejski (budynek Świetlicy Miejskiej w Burakowie) ul. Parkowa 2,  05-092 Łomianki

 • Wszystkie pomieszczenia na parterze budynku, pełna dostępność.
 • Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych na parkingu przed budynkiem.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Urzędu. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Dojazd do siedziby komunikacją miejską

Dojazd możliwy jest autobusami linii:

 • 150 (przystanek Buraków 04),
 • 750 (przystanek Buraków 01) oraz
 • 850 (przystanek Buraków 01).

Koordynatorem do spraw dostępności,

o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest zespół w składzie:

 • Artur Gajowniczek,
 • Judyta Niedźwiedź,             
 • Paulina Łacisz,
 • Tomasz Torbus,
 • Piotr Adamkiewicz.

Aplikacje mobilne:

Łomiankowska Karta Mieszkańca – w wersji dla systemu Android,

Łomiankowska Karta Mieszkańca – w wersji dla systemu iOS.

Obie aplikacje są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej.

 

 

 

 

do góry