BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/wybory/sejm-i-senat/9709,Wybory-do-Sejmu-i-Senatu-2011.html
26.05.2024, 22:51

Wybory do Sejmu i Senatu 2011Osobowy skład obwodowych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 8 sierpnia 2011 r.

 

Informacja o naborze kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Załacznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.Zarządzenie Nr RAG.0050.131.2011 z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie: wyznaczenia na terenie gminy Łomianki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

 

Głosowanie przez niepełnosprawnych w innym obwodzie

Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w którym znajdują się lokale, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.
Wyborca niepełnosprawny do dnia 25 września 2011 r. może złożyć wniosek o dopisanie go do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w Referacie Spraw Obywatelskich, pok. Nr 6 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

Załącznik nr 1
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania.

 

Głosowanie korespondencyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 61 a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Łomianek do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 18 września 2011 r.
Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem (22 768 63 02),
w formie elektronicznej wbojanowska@lomianki.pl
Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnionego pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora publicznego.

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone.Komunikat w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika. Prawo ustanowienia pełnomocnika przysługuje wyborcom posiadającym:
1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2. wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w danych wyborach.
Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Spraw Obywatelskich, ul. Warszawska 115, pokój nr 6, tel. (22 768 63 32)
w godz.: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek- piątek: 8:00-16:00.

Załącznik nr 2
Komunikat ws. sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 r.

Załącznik nr 3
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.Komunikat w sprawie dopisania do spisu wyborców osób przebywających czasowo na obszarze gminy lub osób nigdzie niezameldowanych

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy, lub wyborca nigdzie niezameldowany w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w
5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 04 października 2011 r.
Wzór wniosku można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu , bądź pobrać ze strony internetowej.

Załącznik nr 4
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

 

OBWIESZCZENIE Burmistrza Łomianek z dnia 5 września 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalnych obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania


Nabór kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

INFORMACJA

Referat Spraw Obywatelskich informuje, że sporządzony został spis wyborców dla wyborów do SEJMU RP I SENATU RP zarządzonych na dzień 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r.
Sprawdzanie spisu wyborców odbywa się w dniach od 19 do 23 września br. w budynku Urzędu Miejskiego
ul. Warszawska 115 pokój nr 6
w godzinach:
- poniedziałek od 10.00 do 18.00
- środa, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00
Spis wyborców udostępniany będzie na pisemny wniosek wyborcy. Wnioski o udostępnienie spisu wyborców dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich.

 

Zarządzenie Nr RAG.0050.155.2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr RAG.0050.156.2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr RAG.0050.161.2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr RAG.0050.168.2011 z dnia 4 października 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr RAG.0050.174.2011 z dnia 7 października 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Spotkanie członków obwodowych komisji wyborczych

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2011 r. o godz. 19:00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego odbędzie się spotkanie wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych. Spotkanie ma na celu ukonstytuowanie się komisji, w tym dokonanie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

Metadane

Data publikacji : 10.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony