BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/wykaz-skrotow/8375,Wykaz.html
2022-12-04, 18:48

Wykaz


AW - Audytor Wewnętrzny
B - Burmistrz
BHP - Stanowisko ds. BHP
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
BRM - Biuro Rady Miejskiej
DK - Dom Kultury
Dz. U. - Dziennik Ustaw
ICDS - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe
IN - Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych
INF - Referat Informatyki
KA - Referat Kadr
KMŁ - Komunikacja Miejska Łomianki
KBW - Krajowe Biuro Wyborcze
KT - Kancelaria Tajna
MP - Monitor Polski
NIK - Najwyższa Izba Kontroli
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej
PIP - Państwowa Inspekcja Pracy
PR - Referat Promocji
RAG - Referat Administracyjno-Gospodarczy
RG - Referat Gospodarczy
RGG - Referat Geodezji
RGP - Referat Gospodarki Przestrzennej
RBZ - Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
RED - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
RF - Referat Rozliczeń Finansowych Budżetu
RGG - Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
RI - Referat Inwestycji i Integracji Europejskiej
RIO - Regionalna Izba Obrachunkowa
RKA - Referat Kadr i Administracji
RM - Rada Miejska
RO - Referat Oświaty
RGO - Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
RP - Referat Prawny
RPO - Referat Podatków i Opłat Lokalnych
RS  - Referat Spraw Społecznych
RSO - Referat Spraw Obywatelskich
RZP - Referat Zamówień Publicznych
- Sekretarz
SK - Skarbnik
SM - Straż Miejska
UE - Unia Europejska
UM - Urząd Miejski
UMiG - Urząd Miasta i Gminy
USC - Urząd Stanu Cywilnego
WAO - Wydział Administracyjno-Organizacyjny
WE - Wydział Edukacji
WF - Wydział Finansowy
WGG - Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
WI - Wydział Inwestycji
WŁP - Wydział Ładu Przestrzennego
WP - Wydział Promocji
WOŚ - Wydział Ochrony Środowiska
WKZ - Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów
ZB - Zastępca Burmistrza
ZK - Zakład Komunalny
ZWiK - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o
ZZK - Zarząd Zasobami Komunalnymi

Metadane

Data publikacji : 18.06.2007
Data modyfikacji : 03.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony