BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/dokumenty-rozne-opracow/11689,Raport-koncowy-z-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-Miejscowego-Planu-Zagospoda.html
2023-06-10, 14:01

Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin, w rejonie ul. Cienistej

Konsultacje odbywały się w ramach projektu "Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją Sendzimira.

Celem konsultacji było:

  • włączenie mieszkańców w wypracowanie optymalnych założeń nowego zagospodarowania terenu objętego planem,
  • rozpoznanie oczekiwań mieszkańców związanych z rozbudową infrastruktury społecznej, w szczególności placówek oświatowych (przedszkola, żłobka i ew. funkcji towarzyszących),
  • aktywizacja mieszkańców i zaangażowanie szerokiej grupy interesariuszy,
  • edukacja mieszkańców na temat zagospodarowania przestrzennego i rozwiązań proekologicznych.

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach procedury planistycznej będzie przeprowadzone wyłożenie projektu MPZP do publicznego wglądu wraz z dyskusją publiczną. Informacja o wyłożeniu opublikowana zostanie na BIP.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2022
Data modyfikacji : 17.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Fundacja Sendzimira
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony