BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna dotycząca zadań realizowanych w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (zwanego dalej Urzędem) jest Burmistrz Łomianek z siedzibą w Łomiankach, ulica Warszawska 115, 05-092 Łomianki, z którym można się skontaktować: listownie na adres siedziby, telefonicznie: 22 768 63 01, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawie Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@poczta.lomianki.pl lub wysyłając pisemną korespondencję na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ulica Warszawska 115, 05-092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a także zadań realizowanych przez inne komórki organizacyjne Urzędu związanych, np. z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem dokumentów finansowo - księgowych, dokumentów podatkowych, dokumentów meldunkowych oraz w celu ich archiwizacji lub obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z prowadzonym postępowaniem, itp.

4. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi zostały zawarte stosowne umowy. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, w szczególności: bankom, rzeczoznawcom majątkowym, dostawcom usług technicznych, notariuszom, Urzędom Statystycznym, starostwom powiatowym, Sądom Rejonowym, organom ścigania, dostawcom usług organizacyjnych i prawnych umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz realizację zadań statutowych i ustawowych.

5. Kategoria odnośnych danych: imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, dane adresowe, firma przedsiębiorcy, nr telefonu, adres e-mail, NIP, REGON, numery ksiąg wieczystych i numery działek ewidencyjnych, KRS.

6. Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana bądź ze źródeł publicznie dostępnych (m.in. baza CEIDG, KRS), a także z dokumentów przekazanych przez inne instytucje, np. kancelarie notarialne w formie aktów notarialnych, starostwo powiatowe.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do ich sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia), usunięcia, jeśli podstawą ich przetwarzania nie jest obowiązek prawny, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowym jest niezbędne do załatwienia sprawy w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łomiankach.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metadane

Data publikacji : 23.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony

do góry