BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-przest/wykaz-wnioskow-o-sporzadzenie/13356,Wykaz-wnioskow-o-sporzadzenie-lub-zmiane-aktow-planowania-przestrzennego.html
18.06.2024, 13:41

Wykaz wniosków o sporządzenie lub zmianę aktów planowania przestrzennego

lp.


Rodzaj aktu planowania
przestrzennego którego
dotyczy wniosek

Typ wniosku

Identyfikator działki lub działek ewidencyjnych których
dotyczy wniosek 

 

nr działki............................................ nazwa i nr obrębu

Czy teren objęty wnioskiem obejmuje całość działki lub działek ewidencyjnych..
 
Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wnioskowana funkcja (nazwa funkcji) Treść       Uwagi     Dane przestrzenne
(plik GML)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MPZP zmiana 582/1 4.0022 tak MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap II
Uchwała Nr XXXIV/406/2017
KPJ wniosek o zmianę przeznaczenia na drogę publiczną, ciąg pieszo-jezdny wniosek złożyło 27 osób plik do pobrania
2 MPZP zmiana 240/1, 240/3 5.0010 tak MPZP obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I
Uchwała Nr XXXIII/378/2017
MN wniosek o zmianę przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą   plik do pobrania
3 MPZP zmiana 309/8 5.0010 tak MPZP „Chopina"
Uchwała Nr VIII/49/2011
U wniosek o zmianę na zabudowę usługową   plik do pobrania
4 MPZP zmiana 49/1 5.0007 nie MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN wniosek o zmianę na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą   plik do pobrania
5 MPZP zmiana 1538 5.0004 nie MPZP obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Lesny usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej usunięcie strefy ochrony konserwatorskiej   plik do pobrania
6 MPZP zmiana 82 5.0008 nie MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN usunięcie planowanych dróg publicznych oznaczonych: KDD11 i KDD15 15 osób złożyło wniosek plik do pobrania
7 MPZP zmiana 111/4 5.0090 tak MPZP obszaru Kępy Kiełpińskiej MN wniosek o zmianę na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zwężenie pasa drogowego ul. 6 Pułku Piechoty o 4 m   plik do pobrania
8 MPZP zmiana 362/1, 362/3, 362/6 4.0006 tak MPZP obszaru południowej 
części osiedla Prochownia oraz 
południowej części osiedla
Buraków – etap I
UP wniosek w zakresie zmiany:
1. Powierzchni zabudowy - zwiększenie;
2. Powierzchni biologicznie czynnej - zmniejszenie;
3. Odległości linii zabudowy od granicy działki - zmiana lokalizacji wzdłuż wschodniej granicy wnioskowanych działek, oraz zatwierdzenie proponowanych odstąpień.
  plik do pobrania
9 MPZP zmiana 395/8 5.0005 tak MPZP obszaru północnej 
części sołectwa 
Dziekanów Polski
zabudowa rekreacyjna z
przeznaczeniem całorocznym
budowa domku 70m2, 
rekreacyjny z przeznaczeniem 
całorocznym
  plik do pobrania
10 MPZP zmiana 435 5.0005 tak MPZP obszaru północnej 
części sołectwa Dziekanów Polski
RM zabudowa zagrodowa   plik do pobrania
11

MPZP

zmiana

248/19

5.0007 tak MPZP Kiełpin MNU zabudowa mieszkaniowo-usługowa   pliki do pobranie
12 MPZP zmiana 6 4.0001 tak MPZP obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków MN zniesienie zakazu zabudowy i zezwolenie na budowę domu jednorodzinnego bez pozwolenia   pliki do pobrania
13 MPZP zmiana 596, 598, 599, 600/3 4000.1 tak MPZP rejonu Centrum Handlowego Auchon usługi oświaty rozszerzenie zabudowy usługowej nieuciążliwej o usługi oświaty oznaczone literą P   pliki do pobrania
14 MPZP zmiana 334/2, 335, 336, 512, 513,
514, 515, 516,517, 510,149/2, 150/2
4.0022 tak MPZP obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I zmiana parametrów zabudowy zmiana parametrów zabudowy   pliki do
pobrania

 

Metadane

Data publikacji : 16.11.2023
Data modyfikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marta Nowicka
Osoba modyfikująca informację:
Marta Nowicka

Opcje strony