BIP Urzędu Miejskiego w Łomiankach

https://bip.lomianki.pl/bip/rada-miejska/projekty-uchwal/7431,XXXV-Sesja-Rady-Miejskiej-w-Lomiankach-24-kwietnia-2009-r.html
22.07.2024, 12:21

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach 24 kwietnia 2009 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) z w o ł u j ę  XXXV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach na dzień 24 kwietnia 2009 roku (piątek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy  ul. Staszica 2 w Łomiankach -  z następującym porządkiem obrad: 

 I.   Otwarcie obrad.
II.   Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.
III. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)   absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. 
IV.  Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.
V.    Interpelacje i wolne wnioski.
VI.   Zamknięcie obrad Sesji.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z póz.zm.), informuję, iż porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 24kwietnia 2009 r., zostaje uzupełniony w pkt. III (podjęcie uchwał w sprawie) o kolejne punkty:  

2)     wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Łomianki do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej, opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie”,Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, „Poddziałanie5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3)     udzielenia pomocy finansowej m.st. Warszawa w latach 2009 i 2010 na realizację zadania pn.„Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4”,
4)     zmian w budżecie Gminy Łomianki na rok 2009.

Metadane

Data publikacji : 20.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Łomiankach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agata Karczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Wiesław Pszczółkowski

Opcje strony